Privacy Policy

US at Canada at Pilipinas

 

Patakaran sa Privacy - US at Canada at Pilipinas

v.2021.01 (Agosto 2021) Ang pangunahing pagbabago kumpara sa nakaraang bersyon2020.02 ay ang paghahayag na ang Chime Inc. (dba Sendwave) ay bahagi na ngayonng WorldRemit Group.

 

Inilalarawanng Patakaran sa Privacy na ito ang paraan ng pagnenegosyo ng Chime Inc., isangkorporasyon ng Delaware (USA) sa pamamagitan ng aming mobile phone application,ang Sendwave, at ang kaakibat nitong Sendwave Canada Inc. (kolektibo,"Sendwave" o "kami") ay nakakakuha, gumagamit, nag-iimbak,namamahala at nagtatapon ng ilang partikular na impormasyon na iyong ibinibigaysa amin, bilang user ng aming mga serbisyo. Mayroon kang ilang karapatan, nainilarawan sa ibaba, upang malaman kung anong impormasyon ang kinokolektanamin, kung paano namin ito ginagamit, at kung paano mo ito makukuha atmaitatama.

 

Kinokolektamuna ng Sendwave ang impormasyon tungkol sa iyo at tungkol sa taongpinapadalhan mo ng pera (iyong "Benepisyaryo") mula sa data naibinibigay mo sa Sendwave application (ang "App"). Kapag nagbigay kang impormasyon sa Sendwave, sa pamamagitan ng App o kung hindi man,ginagarantiyahan mo sa Sendwave na ang lahat ng impormasyong ibibigay mo saamin tungkol sa iyong sarili at tungkol sa iyong Benepisyaryo ay tumpak atkumpleto. Umaasa ang Sendwave sa iyong warranty kapag ibinigay ng Sendwave ang Serbisyosa iyo. Ang impormasyong ibibigay mo ay kinabibilangan ng Personal naNakikilalang Impormasyon (Personally Identifiable Information), na tinukoybilang impormasyon na pwedeng gamitin, sa sarili nito o sa iba pangimpormasyon, upang makilala ka.

 

Bilangdagdag sa impormasyon na ibinibigay mo, maaaring mayroon ang Sendwave, opwedeng makakuha mula sa mga third party, ng impormasyon tungkol sayo o saiyong Benepisyaryo, na ang ilan ay pwedeng Personal na NakikilalangImpormasyon. Higit pang impormasyon tungkol sa mga third party na itoay lilitaw sa ibaba. Ginagamit ng Sendwave ang impormasyong ito upang ibigayang mga serbisyo nito sa iyo, at para makatulong na protektahan ka, angserbisyo ng Sendwave, ang iyong Benepisyaryo at ang pangkalahatang publiko mulasa mga pagkakamali, panloloko, money-laundering at iba pang problema.

Ang Sendwave ay isang ganap na pag-aari na sangay ngWorldRemit Group, na kinabibilangan ng WorldRemit Corp at WorldRemit (UK)Limited. Para sa isang listahan ng mga kumpanya sa WorldRemit Group("WorldRemit") tingnan ang www.worldremit.com. Para saPatakaran sa Privacy ng WorldRemit tingnan ang https://www.worldremit.com/en/about-us/privacy-policy

Pagkolekta ngImpormasyon

Ang inisyal na impormasyon na kinokolekta namin mula sayoay ang impormasyong ibinibigay mo sa amin sa Sendwave App o sa amingwebsite. Kabilang dito ang impormasyon tungkol sa sarili mo, tulad ng iyong buonglegal na pangalan, address, petsa ng kapanganakan, numero ng telepono, emailaddress, huling apat na numero ng iyong social security number (kung isa kangMamamayan ng U.S.), pati na rin ang iba pang impormasyon at/o dokumentasyon naay magbibigay-daan sa amin na i-verify ang pagkakakilanlan mo. Dapat mo ringibigay sa amin ang impormasyon tungkol sa isang aprubadong pinagmulan ngpagbayad, tulad ng iyong debit card, at impormasyon tungkol sa iyongBenepisyaryo, na pwedeng may kasamang sensitibong personal na impormasyon tuladng pangalan, address, numero ng mobile phone at/o impormasyon ng bank accountng iyong Benepisyaryo. Kapag ibinigay mo ang pahintulot sa Sendwave na i-accessang iyong mga contact sa iyong mobile phone ginagamit lang namin angimpormasyon na iyon upang awtomatikong i-populate ang mga field kapag nagdagdagka ng bagong tatanggap bilang Benepisyaryo, hindi namin ina-upload ang iyong mgacontact sa aming server. Ang Sendwave ay maaari ring mangolekta ng impormasyonmula sa iyong mobile phone o iba pang device kung saan mo ina-access angSendwave App, kabilang ang IP (Internet Protocol) address, operating system,impormasyon ng pagkakakilanlan ng device, at iba pang impormasyong nauugnay saiyong pag-access at paggamit ng App. Ang Sendwave ay maaari ding mangolekta ngimpormasyon tungkol sa mga website na binisita mo bago i-access ang serbisyo ngSendwave. Maaaring panatilihin at itago ng Sendwave ang naturang impormasyon atiugnay ito sa paggamit mo, upang matulungan ang Sendwave na makilala ka atmapadali ang paggamit mo ng aming serbisyo sa hinaharap.

 

Maaaring i-verify at kumpirmahin ng Sendwave ang lahat ngimpormasyong ibinibigay mo sa amin (o kung hindi man ay kinokolekta namin mulasa pag-access mo sa Sendwave App) sa mga third party, kabilang ang institusyongpampinansyal na nagbigay ng card sa pagbabayad na iminumungkahi mong gamitin,at ang kumpanya ng telekomunikasyon o institusyong pinansyal kung saan moipinapadala ang pera sa iyong Benepisyaryo. Maaari ding i-verify ng Sendwaveang naturang impormasyon gamit ang mga serbisyo sa pag-verify ngpagkakakilanlan, mga electronic database, mga kumpanya ng social media at mgaahensya sa pag-uulat ng kredito. Maaaring ibahagi ng Sendwave ang impormasyonmo sa mga bangko, tagakaloob ng telekomunikasyon at iba pang mga kumpanya ngserbisyo sa pananalapi na nagpapadali sa pagbabayad sa iyong Benepisyaryo.Paminsan-minsan, pwedeng hilingin sa iyo ng Sendwave at/o sa iyong Benepisyaryona magbigay sa amin ng dagdag na impormasyon at/o dokumentasyon upangkumpirmahin ang iyong pagkakakilanlan at angkwalipikasyon mo na gamitin ang serbisyo ng Sendwave.

 

Kapag na-access mo ang Sendwave app, pwedeng mangolektaat magtago ang Sendwave ng impormasyon tungkol sa paggamit mo ng App at ngserbisyo. Kabilang dito ang impormasyon tungkol sa dalas ng pag-access mo saApp, oras na ginugugol mo dito, paraan ng paglipat mo sa site, ang kasaysayanng paglipat mo, at mga detalye tungkol sa halaga ng pera na inilipat mo at angiyong mga Benepisyaryo.

 

Kungmakipag-ugnayan ka sa amin para sa anumang dahilan, sa pamamagitan man ngtelepono, email, text o kung hindi man, pwedeng i-record at itago ng Sendwaveang mga komunikasyon na mayroon ka sa amin.

 

Paggamit ng Impormasyon

Maaaringpanatilihin at gamitin ng Sendwave ang lahat ng impormasyon at dokumentasyon naibinibigay mo, pati na rin ang impormasyong nakukuha namin mula sa iyongpaggamit ng serbisyo, at ang impormasyong nakuha namin tungkol sa iyo mula samga third party, upang maibigay ang serbisyo ng Sendwave sayo , at upangbigyang-daan ang Sendwave na sumunod sa mga batas at regulasyon, kabilang angmga nilayon upang maiwasan ang pandaraya, money laundering, at iba pangpang-aabuso sa sistema ng pananalapi. Pwedeng gamitin ng Sendwave angimpormasyon mo upang makipag-ugnayan sa iyo kung kinakailangan upangkumpirmahin o kumpletuhin ang isang transaksyon, at upang payagan ang aming mgaahente, kasosyo at provider ng serbisyo na tuparin ang kanilang mga obligasyonsa pagbibigay ng serbisyo sa Sendwave sayo. Pwedeng gamitin din ng Sendwave angimpormasyon mo upang mapabuti ang aming serbisyo, upang i-troubleshoot ang mgaproblema, upang bumuo ng mga bagong produkto at serbisyo, at upang lumikha ngadvertising, marketing at promotional na campaign. Hihilingin namin ang iyongpahintulot na magpadala sayo ng mga komunikasyon sa marketing tungkol sa mgaprodukto at serbisyong inaalok ng Sendwave at WorldRemit sa pamamagitan ng email, SMS,push notification, at mail. More information about Sendwave's use of your data formarketing and promotion is below. Finally, Sendwave may disclose yourinformation to third parties, including government agencies, when Sendwavereasonably determines that such disclosure is required by law, such asresponses to subpoenas and information requests by law enforcement, financialservices regulators or national security authorities.

 

AngSendwave ay hindi ibebenta, irerenta o kung hindi man ay ibubunyag angimpormasyon mo sa mga third party na marketer o iba pang hindi kaakibat ngSendwave para sa layunin ng pag-advertise, pag-promote o pagbebenta ng iba pangserbisyo sa iyo. Gayunpaman, kung saan at sa lawak na pinahihintulutan ngbatas, maaaring makipagtulungan ang Sendwave sa mga third party upang pag-aralanang impormasyong nakukuha namin mula sayo kapag binisita mo kami on-line,kabilang ang aming website, pahina sa Facebook, at aming mga ad sa Facebook,maging o hindi. ginagamit mo ang serbisyo ng Sendwave. Pwedeng gamitin ngSendwave ang impormasyong nakalap namin doon, kasama ang impormasyong nakukuhanamin mula sa paggamit mo ng aming serbisyo, na maaaring kabilang ang Personalna Nakikilalang Impormasyon, upang mag-advertise at mag-promote ng mga serbisyong Sendwave sa iyo at sa iba pa. Halimbawa, ang Sendwave ay nagbibigay ng datasa Ad Manager account at SDK program ng Facebook, na nagbibigay sa amin ngimpormasyon tungkol sa mga paraan ng pag-access, pagtingin at paggamit ng mgacustomer at iba pang pagbisita sa website at application ng Sendwave. Ginagamitnamin ang impormasyong iyon upang lumikha ng mga ad at promosyon; ang mganaturang advertisement at promo ay maaaring lumabas sa iyong Facebook feed o saiba pang mga site na pagmamay-ari o pinapatakbo ng Facebook, tulad ngInstagram. Maaari naming i-customize ang aming mga promosyonal at marketing namensahe sayo batay sa iyong paggamit ng aming serbisyo, ang impormasyongibinibigay mo sa amin o kung hindi man ay nakukuha namin tungkol sa iyo, at mgaalgorithm na idinisenyo upang tulungan kaming mahulaan ang iyong mga potensyalna pangangailangan, batay sa iyong impormasyon at ang impormasyon ng iba nagumagamit ng mga serbisyo ng Sendwave. Naniniwala ang Sendwave na ang mganaturang programa ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon at mga benepisyo saaming kasalukuyan at potensyal na mga user. Gayunpaman, kung nakatira ka saisang hurisdiksyon kung saan ang naturang paggamit ng iyong data para samarketing at mga layuning promosyonal ay nangangailangan ng pahintulot mo,hindi gagamitin ng Sendwave ang iyong data para sa mga layuning ito malibankung "mag-opt in" ka sa mga naturang paggamit.

 

Pag-opt Out saKomunikasyon sa Marketing

Kungmayroon kang Sendwave account, pwede kang mag-opt out sa pagtanggap ng mgakomunikasyon sa marketing ng Sendwave sa pamamagitan ng pagbago sa iyong emailo mga subscription sa SMS sa pamamagitan ng pag-click sa link namag-unsubscribe o pagsunod sa mensahe ng pag-opt out na kasama sa komunikasyon.

Bilangkahalili, magpadala lamang ng email sa compliance@sendwave.com na may"URGENT - UNSUBSCRIBE REQUEST" sa linya ng paksa at ang email addressna gusto mong alisin sa loob ng email.

Pakitandaanna kung hihilingin mong ihinto namin ang pagpapadala sayo ng mga mensahe saMarketing o mag-unsubscribe ka, pwede kaming magpatuloy na magpadala sayo ngserbisyo at mga komunikasyong pang-administratibo tulad ng mga update sapaglipat at iba pang mahahalagang impormasyon sa iyong transaksyon.

Proteksyon ng personal na impormasyonna nakolekta ng Sendwave

Tumutulongang mga nangungunang eksperto at kasanayan sa seguridad ng Sendwave na matiyakna secure ang iyong Personally Identifiable Information. Ang lahat ng naturangimpormasyon ay nakaimbak sa mga server na may makabagong teknolohiya saproteksyon ng data, at naa-access lamang ng mga empleyado ng Sendwave na, parasa mga layunin ng negosyo, ay kailangang ma-access ito. Gumagamit kami ng128-bit na pag-encrypt at i-encode ang impormasyon ng iyong debit card sasandaling maipasok ito sa Sendwave app, isang proseso na nag-o-overwrite saiyong mga detalye upang hindi mabasa ng mga hindi awtorisadong party ang mgaito.

 

Gayunpaman,walang pamamaraan ng transmisyon sa internet, o paraan ng elektronikongpagtago, ang 100% na ligtas. Bagama't gumagamit ang Sendwave ng malalakas na paraanupang protektahan ang data na ibinibigay mo sa amin, at regular namingsinusubok ang aming mga kasanayan at teknolohiya sa proteksyon ng impormasyon,hindi ganap na magagarantiyahan ng Sendwave ang seguridad nito. Gayunpaman,aabisuhan ka namin tungkol sa anumang paglabag o iba pang kompromiso nanakakaapekto sa iyong data, kaagad at alinsunod sa naaangkop na batas.

Internasyonalna paglipat ng personal na impormasyon mo

Dahilsa pang-internasyonal na katangian ng negosyo namin, pwedeng kailanganin namingilipat ang personal mong impormasyon sa ibang Sendwave o WorldRemit entity, saiba pang third party tulad ng nakasaad sa seksyong "Paggamit ngImpormasyon" ng patakarang ito, at mga tatanggap, kaugnay ng mga layuninna itinakda sa patakaran na ito. Para sa kadahilanang ito, pwede naming ilipatang personal mong impormasyon sa ibang pang bansa na maaaring may iba't ibangbatas at kinakailangan sa pagsunod sa proteksyon ng data sa mga naaangkop sabansa kung saan ka naroroon.

Paggamit ng Cookies at iba pang mgaTracking Device

Gumagamitang Sendwave ng "cookies" at iba pang tracking device upangmatulungan kaming makilala ka, tandaan ang iyong mga kagustuhan at mapadali angiyong mga transaksyon sa hinaharap at iba pang pakikipag-ugnayan sa amin.Gumagamit din kami ng mga naturang tracking device para tulungan kamingmaunawaan ang gawain ng consumer sa aming App, para matulungan kamingpagbutihin ito at gawing mas madali para sa hinaharap na paggamit. Maaari monghindi paganahin ang paggamit ng cookies ng iyong device, ngunit pwede itongmakapagpabagal o makahadlang sa iyong kakayahang gamitin ang serbisyo ngSendwave.

Ang Karapatan mong I-access at Itamaang Personal Mong Impormasyon

Maykarapatan kang i-access ang personal mong impormasyon na itinatago ng Sendwave,napapailalim sa mga naaangkop na batas at alinsunod sa mga nauugnay naregulasyon sa proteksyon ng data at mga patakaran ng Sendwave na nilayon upangmaiwasan ang panloloko at iba pang pang-aabuso sa mga serbisyong pinansyal.Upang magawa ito, pwede kang makipag-ugnayan sa amin sa compliance@sendwave.com. Kung ang impormasyongpinananatili ng Sendwave tungkol sa iyo ay mali, hindi kumpleto o hindi tumpak,may karapatan kang hilingin sa Sendwave na itama ito o itama ang impormasyonnang direkta sa App.

Espesyal na Paunawa para sa MgaCustomer sa California

Angseksyon na ito ay nagbibigay ng mga dagdag na detalye tungkol sa personal naimpormasyong kinokolekta namin tungkol sa mga consumer ng California at ang mgakarapatan na ibinibigay sa kanila sa ilalim ng California Consumer Privacy Acto “CCPA.”

 

Parasa mga detalye tungkol sa kung anong impormasyon ang kinokolekta namin mula saaming mga user, pakitingnan ang seksyong "Pagkolekta ng Impormasyon"sa itaas. Upang matutunan ang higit pa tungkol sa kung paano ginagamit angimpormasyon para sa aming mga layunin ng negosyo, pakisuri din ang seksyong"Paggamit ng Impormasyon" sa itaas. Maaari naming ibunyag at ibahagiang personal na impormasyon ng user sa mga third party na kasosyo tulad ngnakadetalye sa seksyong "Pagkolekta ng Impormasyon".

 

PAGBEBENTANG PERSONAL MONG IMPORMASYON: Hindi magbebenta ang Sendwave (tulad ng tinukoyna termino sa CCPA), magpaparenta o kung hindi man ay magbubunyag ngimpormasyon mo sa mga third party marketer o iba pang hindi kaakibat saSendwave para sa layunin ng pag-advertise, pag-promote o pagbebenta ng iba pangserbisyo sayo. Ngunit pwede naming payagan ang mga kaakibat na kumpanya ngWorldRemit na gamitin ang impormasyon mo; kung mas gusto mong mag-opt out sanaturang pagbabahagi, na maaaring ituring na isang "pagbebenta" sailalim ng CCPA, makipag-ugnayan lamang sa amin sa compliance@sendwave.com

 

Alinsunodsa ilang partikular na limitasyon, binibigyan ng CCPA ang mga consumer ngCalifornia ng karapatang humiling na malaman ang higit pang detalye tungkol samga kategorya o mga partikular na piraso ng personal na impormasyon nakinokolekta namin (kabilang ang kung paano namin ginagamit at isiwalat angimpormasyong ito), upang tanggalin ang kanilang personal na impormasyon, upangmag-opt out sa anumang "pagbebenta" na pwedeng mangyari, at upanghindi madiskrimina sa paggamit ng mga karapatang ito.

 

Angmga consumer ng California ay pwedeng humiling alinsunod sa kanilang mgakarapatan sa ilalim ng CCPA sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin sa compliance@sendwave.com. Ive-verify namin angkahilingan mo gamit ang impormasyong nauugnay sa iyong account, kabilang angemail address. Maaaring kailanganin ang pagkakakilanlan ng pamahalaan. Ang mgaconsumer ay maaari ding magtalaga ng awtorisadong ahente upang gamitin ang mgakarapatang ito sa ngalan nila.

Pagsira ng Impormasyon

Sapangkalahatan, pinapanatili ng Sendwave ang impormasyon tungkol sa bawattransaksyon sa loob ng limang taon. Pagkatapos ng panahong iyon, pwedeng sirainng Sendwave ang naturang impormasyon, at hindi na ito magiging available sa iyoo sa sinumang iba pa. Gayunpaman, maaaring may mga pangyayari kung saankinakailangan ng Sendwave na magpanatili ng impormasyon sa mas mahabangpanahon, kung kinakailangan ng batas o regulasyon.

Mga Pagbabago ng Patakaran sa Privacy

Maaaringmagbago ang patakaran sa privacy ng Sendwave sa hinaharap. Kung nangyari iyon,ang binagong bersyon ay ipo-post sa aming website, www.sendwave.com, at ipapadala sa mga kasalukuyanguser sa pamamagitan ng mga email address na nauugnay sa kanilang mgapagpaparehistro sa Sendwave App.

  

TOADD AFTER "Use of personal data" section of your UK and EU policies

Ang aming legal na basehan sa paggamit ngpersonal mong impormasyon

Ginagamit lamang ng Sendwave ang personalmong impormasyon para sa isang partikular na (mga) layunin; at bago natin gawinito, dapat tayo ay may legal na basehan. Maaari naming gamitin ang personalmong impormasyon para sa bawat isa sa mga sumusunod na legal na batayan: Pagganapng isang kontrata: Kabilang dito ang pagbibigay sayo ng isa sa aming mgaprodukto o serbisyo, ipinapaalam namin sayo ang anumang mga pagbabago sa amingmga serbisyo, mga App o aming site o mga pagbabago sa aming mga termino sapatakaran sa privacy, nagbibigay-daan sa mga third party na magsagawa ngteknikal, logistical o iba pang mga function para sa amin, at tumutugon at naglulutasng anumang mga reklamo na maaaring mayroon ka. Pahintulot: Naibahagi mo sa aminna masaya ka sa amin na iproseso ang personal mong impormasyon para sa isangtiyak na layunin tulad ng: pagpapadala sa iyo ng mga komunikasyon sa marketingat promosyon sa pamamagitan ng email; mga sms at push

notification; pagpapadala sa iyo ng mgasurvey at pakikipag-ugnayan sayo para sa layuning makuha ang iyong mga pananawsa aming mga site, mobile app o aming mga serbisyo; o kung saan man hinihilingng batas. Para sa aming mga lehitimong interes (hanggang sa ang mga naturanginteres ay hindi na-override ng iyong mga interes): Kabilang dito ang: paggamitsa personal na impormasyong kailangan upang matupad ang aming mga legal atregulasyong obligasyon na may kaugnayan sa anti-money laundering atkontra-terorista na pagpopondo; pagtatatag, pag-eehersisyo, pagprotekta o pagtatanggolsa ating mga legal na karapatan at interes; pagtataguyod at pagsasagawa ngating negosyo; pagsasagawa ng mga survey,

mga ulat ng kasiyahan at pananaliksik samerkado; pagbuo ng mga bagong produkto at serbisyo; pagtuklas, pag-iwas atpag-uusig ng pandaraya at pagnanakaw gayundin ang pagpigil sa labag sa batas oipinagbabawal na paggamit ng ating mga serbisyo o iba pang ilegal na aktibidad;Pakikipag-ugnayan sa iyo upang mapadali o isulong ang paggamit mo ng aming MgaSerbisyo kabilang ang anumang problema na maaaring mayroon ka sa pagkumpleto ngtransaksyon mo, napapailalim palagi sa pagsunod sa naaangkop na batas; atPamamahala at pagpapatakbo ng mga pinansyal at komersyal na gawain ng atingnegosyo.

Saanman namin ginagamit ang lehitimonginteres bilang batayan para sa pagproseso ng personal mong impormasyon,magagawa mong tumutol sa paggamit namin nito.

Para sa pagsunod sa aming legal naobligasyon: Kabilang dito ang paggamit ng personal mong impormasyon upangsumunod sa mga legal at regulasyong tungkulin na nauugnay sa anti-moneylaundering, pagpopondo ng terorista, pagtuklas, pag-iwas at pag-uusig ngpandaraya at pagnanakaw at pagpigil sa iligal na paggamit ng aming mga serbisyoo anumang iba pang ilegal o maling aktibidad; sumunod sa batas sa Proteksyon ngData at anumang iba pang naaangkop na batas; sumunod sa mga utos ng hukuman,pagsisiwalat sa mga nagpapatupad ng batas o mga ahensya ng buwis; mgakahilingan mula sa Opisina ng Komisyoner ng Impormasyon, ang Awtoridad saPagsasagawa ng Pananalapi o iba pang ahensya ng gobyerno o regulasyon

na may awtoridad sa pangangasiwa sa amin;at ang pagpapanatili ng mga talaan upang sumunod sa legal, pag-audit, mgakinakailangan sa regulasyon at buwis.